کاربرد مواد آموزشی

دانلود پرونده ی "کاربرد مواد آموزشی" برای دوره های هشت و ده ساعته ضمن خدمت

ادامه مطلب

ای ناخدا، ناخدای من!

... شما در این کلاس می تونید من رو یا آقاي کیتینگ صدا کنید و یا اي ناخدا، ناخداي من!

ادامه مطلب

رومیان و چینیان-نقّاشی

ور مثالی خواهی از علم نهان قصه‌گو از رومیان و چینیان   چینیان گفتند ما نقّاش‌تر رومیان گفتند ما را کَرّ و فَر   گفت سلطان امتحان خواهم درین کز شماها کیست در دعوی گزین   اهل چین و روم چون حاضر شدند رومیان در علم واقف‌تر بدند   چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما   بود دو خانه مقابل دَر بدَر زان یکی چینی ستد...

ادامه مطلب