ریاضی و هوش

روزی که کلاس درس را ببندیم تازه آموزش و تجربه برای زندگی در فردا، آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب

هوش منطقی، ریاضی

هوش منطقی/ ریاضی (Logical – Mathematical Intelligence)   Logical:  منطقی Mathematical:  وابسته‌ به‌ ریاضیات‌     توانایی کشف الگو ها، دلایل قیاسی و تفکر منطقی   -: “خانم اجازه! آقا اجازه! شما قول داده بودید برگه های امتحان رو بیارید! آوردید؟” -: “نه، یادم رفت!“ …. -: ” تو چرا مشق شب رو ننوشته ای؟” -: ” اجازه خانم! یاد رفت!” -:...

ادامه مطلب

این به اون در!

آموزگاری از دانش آموزی پرسید: “این تصویر پای یک حیوان است! به آن نگاه کن و نامش را بگو!” دانش آموز هر چه به تصویر پایی که در دست معلم بود نگاه کرد، نتوانست پاسخ دهد. معلم گفت: “بگو اسمت چیه تا برایت یک صفر بگذارم. ” دانش آموز پایش را از کفش درآورد و گفت: “خب، شما هم از روی پای من بگویید اسم من چیه!” …. دانش آموزان...

ادامه مطلب