اردوها و چالش ها

... با اجرای بند به بند دستورهای بخش نامه به اردو بروید و باور داشته باشید که قانون پشتیبان شماست.

ادامه مطلب

هوش طبیعت گرایانه

هوش طبیعت گرایانه (Naturalistics intelligence)   انسان بین ده تا بیست هزار سال است که دست به تولید و طراحی زده است. آفرینش سیزده میلیارد و هفتصد میلیون سال است که تجربه ی آفریدن دارد. سال های زیادی می اندیشیدیم که آفرینش را برای رسیدن به نیازهای خودمان دگرگون کنیم، چوبش را هم خوردیم، بعد فهمیدیم که برای از بین بردن نیازها و رسیدن به هدف...

ادامه مطلب