هوش برون فردی

هوش برون فردی (فرا فردی)، بین فردی،  (درک اجتماعی ) : Interpersonal intelligence   توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران این یادگیرنده ها سعی می کنند چیزها را از نقطه نظر آدم های دیگر ببینند تا بفهمند دیگران چگونه می اندیشند و احساس می کنند. آنها معمولا توانایی شگرفی در درک احساسات، مقاصد و انگیزه ها دارند.   آنها سازمان دهنده های خیلی...

ادامه مطلب