جلوه ی روی خدا

... و این یک نمونه از فیلم های آموزشی است که همکارانی که نیاز به یک الگو برای ساخت فیلم های آموزشی دارند می توانند از آن بهره گیری نمایند.

ادامه مطلب

قانون سمن+م

... سخنوری و شیوایی سخن ریشه در قاب بندی آن دارد و از این جهت سینما و سخنرانی به هم شباهت دارند. قانون سمن+م را، راهنمای سخنوری کودکان مدرسه نمودم تا برپایه ی آن به شکوفایی در فن سخن برسند.

ادامه مطلب

هنرجویان کارآفرین

گسترش رشته های هنرستانی و آشنایی و جلب خانواده ها با این رشته ها و همسویی سازمان فنی حرفه ای و سایر دستگاه ها با آموزش و پرورش و نگاه به نیازهای بازارکار فردا و تاسیس رشته های بر اساس نیازهای فردا می تواند مردمان فردای این سرزمین را فنی و حرفه ای بار بیاورد.

ادامه مطلب

میز خوردنی ها

کودکان گرسنه در کلاس درس، درس را به درستی درک نمی کنند و از آن زده می شوند. درس زدگی یعنی آسیب دیدن آینده ی آن ها و دور افتادن از مسیری که آفرینش برای آنان مشخص نموده است.

ادامه مطلب

قانون شیب

... امیدوارم این قانون به آن ها کمک کند تا در زندگی به زیبایی و از توان ارزشمند "سخن گفتن" بهره بگیرند و در چالش های پیش رو از گنج سخن و سخنوری بهره ی بیشتری بکیرند.

ادامه مطلب

پروژه ی “آرمین ۹۱”

ارایه ی گزارش ساخت فیلم، نمونه ی کار، پروژه ی "آرمین 91"

ادامه مطلب