پیری و معرکه گیری

عماد در غزل‌سرایی از شاعران برجسته و تراز اوّل معاصر است و در قیاسی وسیع‌تر، سخن او از این و آن متمایز است.

ادامه مطلب

گندم

زخاك من اگر گندم برآيد/ از آن گر نان ‌پزي مستي فزايد

ادامه مطلب

قانون سمن+م

... سخنوری و شیوایی سخن ریشه در قاب بندی آن دارد و از این جهت سینما و سخنرانی به هم شباهت دارند. قانون سمن+م را، راهنمای سخنوری کودکان مدرسه نمودم تا برپایه ی آن به شکوفایی در فن سخن برسند.

ادامه مطلب

صنعت، ادبیات، کوچه

ما، امروز به ادبیات نیازمندیم، ادبیاتی که پنجره های تازه ای بر روی ما بگشاید، پنجره هایی به روی فن و هنر و صنعت.

ادامه مطلب