مدرسه ی فردا (ان، جی، او)

کدام نهاد آموزشی بهتر از یک ان جی او می تواند به صورتی مستقیم در همراهی و همسویی بشر با آفرینش و سازگاری با آن نقش داشته باشد؟

ادامه مطلب

مدرسه ی فردا (شرکت ها)

کدام نهاد آموزشی بهتر از یک شرکت می تواند به صورتی مستقیم در بهره وری و به کار گیری اندیشه ها و توانایی ها نقش داشته باشد؟

ادامه مطلب

مدرسه ی فردا (رسانه)

هر زمان که آماده بودید، نفس تازه کنید، دکمه ی سیستم را بزنید و وارد جهان رسانه ها شوید، آموزگار مجازی خود را، خود برگزینید و تا هر زمان که توان داشتید، آموزش را پی بگیرید.

ادامه مطلب

مدرسه ی زندگی (دیروز)

مدرسه شکل گرفته بود که نرم افزار یک زندگی را، برنامه نویسی نماید و دانشِ آن، با فنی که دانش آموز در بازار می آموخت، در هم می آمیخت.

ادامه مطلب

آسفالت، گازوییل، آب

خورد چیست؟ بازخورد چیست؟ تا چه اندازه به وجود بازخورد در پی خورد نیاز است؟ مدتی است که شهرداری شهر اقدام به شستشوی خیابان ها در ابتدای صبح می نماید. بدون شک این، اقدام مناسبی در پاک سازی و زیبا سازی شهر است. همه راضی هستند. گزارشات رضایت بخش است. کسی گله ای ندارد، نظری نمی دهد، همه از کنار ماشین شستشوی خیابان رد می شوند.. فقط راننده...

ادامه مطلب

تصادف، خاک انداز، ادب اجتماعی

تصادف شده بود. زمانی که رسیدم، مردم در حال دور شدن بودند. کنجکاوی تمام شده بود و همه چیز به خیر و خوشی گذشته بود. جز چند قاب چراغ شکسته و خورد شده اثری از تصادف نمانده بود. مرد، آرام به سمت کاپوت عقب ماشین رفت، در آن را باز کرد و یک جارو و خاک انداز بیرون آورد. تمام آثار باقی مانده از تصادف را جارو کرد و در سطل زباله کنار خیابان...

ادامه مطلب