۲۰۱۲، پایان تاریخ

۲۰۱۲، پایان تاریخ دوازده هزار سال پیش مردان بزرگ دنیا گردهم آمدند! کسانی که قرار بود جهان را به تسخیر خود درآورند. آنها می خواستند که از قاره ی دور افتاده ی آمریکا تا دورترین جزایر دور افتاده ی استرالیا را کشف کنند. کار بزرگی بود! اکنون باید تصمیم می گرفتند، بنابراین در هم پرسگی بزرگ شرکت کردند. کجا؟ نمی دانم! آنها گرد هم آمدند تا...

ادامه مطلب