اوسَنه ی عقرب و مِگَس!

جلوی در اتاقش ایستاده، به داخل راهش نمی دهند. سه ماه است بی درآمد مانده، در دستش ابلاغ رسمی اداره است، ابلاغی که به او حکم کرده در این واحد مشغول به کار شود. سه ماه پیش به دستور بالاترین مقام آن اداره، منتقل و مشغول به کار شده، حالا یکی دبٌه درآورده …

منشی دفتر در را به روی او می کوبد

-: “نیا تو، برو بیرون! برو به همونی که تو رو آورده بگو بیاد اینجا! ایشون جواب آدمایی مثل تو رو نمی دن!”

 

*******

واژگان نو: (کلمه ها و ترکیب های تازه) (محلی)

یَک وَخ: یک وقت!                               مُو: مَن                                       مِخِی: می خواهی

دَسٌ: دست                                      گُف: گفت                                   گَردُ  دُللَخ: گرد و خاک

خُوردو: خُرد، کوچک                            چه طو : چطوری، چگونه                خُسبید: خوابید، به خاک افتاد

سرگیچا: سرگیجه                             چغوک: گنجشک                           بی تره: بهتر است

بِلَن کرد: بلند کرد                               دِسکَلَه: شبیه به داس                  ترسونک: چیز ترسناک

 مِتِرسنی: می ترسانی                     گولٌه: گلوله                                  جر دادن: پاره کردن

*******

و اما بعد…

 

 

گُف

– :” آی ی ی ی! کیَه که ما رِ از شر ای عقرب جرار نجات بِدَه؟”

یَک وَخ از دور، سر و کله ی مگس پیدا شد، گف

– :”مُو!”

گف

– :” ها؟ تو؟… تومِخِی ما رِ از دسٌِ این ستمگرِ بی مقدار، نجات بدی؟”

گُف

– :” ها والٌا بابا!”

گُف

-:” خوب بابا کو تیرِت؟ کو تفنگت؟ اون گرز صد مَنِت کجایَه بابا؟ نقش رستمِت کجایَه بابا؟”

گُف

– :” ای کارا که به تیر و تفنگ نیه بابا جان! بِریِ چی، بی خود زحمت گرز رستم بِدِم، ها؟ ها والٌا!”

 

 

یَک وَخ گَردُ  دُللَخِ به پا رَف و مثل یَک شیر شرزه، سر و کله ی عقربِ بی مقدار پیدا رَف!

آقا، همه، هر کدوم به یک سوراخه در رفتن! مُوند یک مِگَس خُوردوی بی مقدارِ که وزوز مِکرد و  دورِ سر عقرب مِچِرخید!

 

عقرب جرار گف

– :” ها والٌا، ندیدی که چه طو شترِ بالابُلندِ زدُم که سوارِ پوشتش اُم ضرب شصت مو رِ چشید؟ ندیدی که شیر شرزه از ضرب نیش مو خُسبید؟ ها! توی خُوردوی بی مقدار رِ چی به مُویِ جراٌرِ لاکردار؟”

 

مگس اعتنا نِکِرد هی چرخ زد و چرخ زد و وزوز کرد!

عقرب خونریز گف

– :” ها مِخِی مورِ سرگیچا بتی؟ خیال کردی مو سرم تُوو، خَه خورد؟ نه والٌا،..” 

 

مگس اعتنا نکرد هی چرخ زد و چرخ زد و وزوز کرد!

خون به مغز عقرب ریخت، چشاش سیاتاریکی رف، به خودش گف

_: “نکنه یک وخ ای مگسَه یَک تیرِه، تُفنگه دِ مین بالاش قایُم کرده، معطله مو حواسم پرت رِوَه، بزنه بهم، ها! بِی تره شیش دنگ حواسم بهش بشه!”

 

 

مگس اعتنا نکرد هی چرخ زد و چرخ زد و وزوز کرد!

عقرب گف

– :” ها!  اگه گیرت بی یرم مادرته به عزات خَه نشوندم! جیگرته در می یرم، مو عقرب سیاه جهنمم، جهنمیا از مو به مار و افعی پناه می برن! دست از پا خطا کنی خونت گردن خودته، ها والٌا!”

 

مگس اعتنا نکرد هی چرخ زد و چرخ زد و وزوز کرد!

 

 

یَک وَخ ازو بالا شیرجه زد مثل گولٌَه روی عقرب، تو گفتی عُقاب شیرجه زِدَه  روی چغوکِ پَربریده! نِشَس پوشتِ عقرب! عقرب هولکی هولکی نیشش رِ بِلَن کِرد، مثل دِسکَلَه زد به مگس که یَک هو دادش بِلَن رف!

 

دور خودش چرخ زد و چرخ زد و عربده کشید!

نگو تا نیشش رِ بِلَن کرده بزنه به مگس، مگس پِرٌیَه و نیش عقرب پوشت خودش رِ پَرَه کرده و جِر دایَه!

 

ای جوری بُو، که عقرب جرار، اسیرِ نیشِ خودش رفت و به تدبیر مگس، تن به قضا بلا داد! ها والٌا!

 

بابا جان از چرخ روزگار بترس!

یک روز، همو ترسونکی که باهاش خلقِ در خدا رِ مِتِرسنی، بلای جون خودت خَ رفت و دودمان خودت رِ به باد خَ داد!

ها والٌا!

 

 و …………………. زندگی ادامه دارد… شاید!

 

راستی! یادم رفت! دو هفته ی بعد، آقا وارد اداره شد. دم در، دربان بهش گفت:

-: “آقا نیا تو، برو بیرون! تو اخراجی!” و ابلاغ اخراج شدنش را به دستش داد!

 

 

 

…..
..

.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

 

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه