آسفالت، گازوییل، آب

خورد چیست؟ بازخورد چیست؟ تا چه اندازه به وجود بازخورد در پی خورد نیاز است؟

مدتی است که شهرداری شهر اقدام به شستشوی خیابان ها در ابتدای صبح می نماید.

بدون شک این، اقدام مناسبی در پاک سازی و زیبا سازی شهر است.

همه راضی هستند.

گزارشات رضایت بخش است.

کسی گله ای ندارد، نظری نمی دهد، همه از کنار ماشین شستشوی خیابان رد می شوند..

فقط راننده های حرفه ای سری تکان می دهند و می گذرند.

آنها هم چیزی نگفته اند.

تمام!

کار ادامه دارد!

شهرداری خرسند است.

شاید، مردم هم!

اولین بار که پس از مدتی باران می بارد، پشت سر تصادفات شدیدی را بر جای می گذارد.

چرا؟

دود گازوییل خارج شده از اگزوز وسایل نقلیه مدت ها بر روی آسفالت نشسته و مانند قشری روی آن را پوشانده است.

اندکی  رطوبت و نم کافی است تا آسفالت سخت و خشک به پیست اسکی تبدیل شود.

ترمز جواب نمی دهد.

وسیله ی نقلیه بر روی روغن و آب سر می خورد.

تصادف!

شنیده اید که جایی به مردم اخطار این مهم را داده شده باشند؟

بعد از نم نم باران، جاده به شدت لغزنده است و ترمز کار نمی کند.

حالا شهرداری این فرآیند را به صورت مصنوعی تولید می کند.

“آسفالت، گازوییل، آب”

محصول : “تصادف

چند روز پیش با دوچرخه، از کناره ی میدان می گذشتم که یک ماشین سواری، به ناگاه به طرف من پیچید!

ترمز گرفتم.

زمین خیس بود.

دوچرخه سر خورد.

با زانو، به زمین خوردم.

زانوی من مویه کرد.

یکی به من گفت که تو سومی هستی!

اولی یک سواری، دومی موتورسیکلت و سومی منِ دوچرخه سوار!،

هیچکس جوابگو نخواهد بود!

هیچکس نمی داند!

هیچکس بازخورد این کار به نظر مفید را بررسی نکرده است، راهنمایی و رانندگی هم!

چرا؟

آیا مو به مو و بدون هیچ گونه بررسی و تجدید نظر، همان کاری را که در ونکوور کانادا، انجام می شود، بایستی اینجا هم انجام داد؟

آیا نقد و بررسی و شناخت عوارض یک برنامه ی اجرایی، جزو روند برنامه ای با این وسعت در سطح شهر، مهم نیست؟

چه تعداد تصادف تا کنون در پس هر ماشین شستشوی خیابان رخ داده است؟

چه کسی مسوول است؟

چرا در پی بازخوردها نیستیم؟

چرا بازخورد در دستور کار همه ی ما قرار نمی گیرد؟

بیاندیشیم!

بسیار هم،

این  یک نمونه است،

چه بسیار نمونه های دیگر که هست ولی به چشم هیچ کس نیامده است!

در خانه، در مدرسه، درخیابان،…

به دانش آموزان یاد بدهیم که هر کاری را به نقد و ارزیابی بگذارند و از مشاهده ی هرگونه بازخوردی نهراسند!

بازخورد در متن دستور کار هر دانش آموزی باشد، اگر شهردار شد، یا مدیر مدرسه و یا حتی پدر یا مادر، خود را و کار خود را از روی برگشت نتیجه ی یک کار ارزیابی می کند و نقطه ضعف ها را از بین می برد و نقاط قوت را مستحکم می نماید.

جای بازخورد در مدرسه خالی است،

جای بازخورد در جامعه خالی است،

جای بازخورد در زندگی خالی است.

بیاندیشیم،

بسیار هم!

…..

….

..

.

مهرداد

Edutopia.ir

 

 

 

 

468 ad

نوشتن دیدگاه