در حلقه ی ماه و می

*******

**********در حلقه ی ماه و می **********

**********

*******

***

*

 

 

 

 پیوند در پایگاه ادبی شعر نو

 ——————————————————————————————————————————

 

 

بیاندیشیم، بسیار هم!

**********

…..
..

.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

نام خود را بنویسید، نیازی به پست الکترونیک و سایت شما نیست!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه