پیش نیاز تکنولوژی آموزشی

چگونه مفاهیم درسی خود را در قالب تکنولوژی، کاربردی نمایم و در اختیار فراگیران قرار دهم؟ آنچه در اختیار من است گندم است، گندمی که باید آرد شود، خمیر شود، ور بیاید، پخته شود و زمانی که به شکل قابل هضم در آمد در اختیار کاربر قرار گیرد. این فرآیندی است که باید بر روی درس پیاده شود تا در اختیار دانش آموز قرار گیرد، پس هر درسی و یا در کل هر علمی به دو گونه تقسیم می شود:  علم محض، علم کاربردی

 

علم محض:

مجموعه دانشها و یافته ها وتحقیقات پایه درهرعلمی می باشد . همانند مفاهیم و مطالب درسی  و آموزشی، جدول ضرب، آمار، قوانین نیوتون، تاریخ جنگ ها و خونریزی های اسکندر مقدونی، جوش آمدن آب در صد درجه! …

 

 

علم کاربردی:

عمل تبدیل علم محض به قوانین کاربردی یا به کاربردن علوم محض درهررشته ازعلوم را علم کاربردی یا تکنولوژی می گویند همانند: شرکت در بازی فوتبال برای به نمایش گذاشتن برخی از قوانین نیوتون، دم کردن چایی با آب جوش و کنترل دمای آب جوش با استفاده از وسایل اندازه گیری، استفاده از چرتکه برای حساب و کتاب و آشنایی با ارزش مهره ها، به تصویر کشیدن مسیر حمله های اسکندر به سرزمین ها با کمک نرم افزار Adobe Flash، ساختن تاقدیس و ناودیس با کمک گِل بر روی دیوار، …

 

 

تکنولوژی آموزشی را می توان مجموعه ی روش ها و دستورالعمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم ازطرح، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود، دانست.

 

 

طراحی منظم آموزشی:

در این گونه طراحی  به آموزش به صورت یک سیستم یا نظام نگاه می شود…

 

تعریف سیستم:

“سیستم، مجموعه ای از اجزاست که برای نیل به هدف یا هدفهای خاصی توسط انسان طراحی و توسعه داده می شود.”

 

 

اهداف آموزشی:

ما در آموزش با سه نوع از اهداف آموزشی سر و کار داریم: اهداف کلی، اهداف جزئی، اهداف رفتاری

 

 

اهداف کلی:

که بصورت کلی و مبهم باشند و پس از تجزیه به  چند هدف جزئی و رفتاری مورد استفاده و دستیابی قرار می گیرد.

 

اهداف جزئی:

اهدافی است بعد از هر مرحله از آموزش از فراگیران خود انتظار داریم.

 

اهداف رفتاری:

نوع رفتار و یا قابلیتی است که انتظار داریم شاگرد پس از آموزش به آن برسد و از این رو معیار بسیار خوبی برای مشاهده و اندازه گیری میزان یادگیری شاگردان می باشد.

 

تحلیل آموزشی:

فرآیندی است که از طریق آن اهداف کلی به اهداف جزئی و به اهداف رفتاری تبدیل می شود.

 

محتوای آموزشی:

دانش، نگرش، مهارت، نسبت به موضوعاتی است که بصورت جزئی و مشخص ازعناوین آموزشی بدست آمده و سبب رسیدن به اهداف آموزشی می شوند.

 

روش تدریس:

“به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذمی شود روش تدریس گویند. ”

 

مواد و وسایل آموزشی:

اینگونه مواد و وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می آورند و توجه فراگیران را جلب می کنند و یادگیری را سریع تر، موثرتر و پایدارتر می نمایند …

 

…..

….

..

.

مهرداد

Edutopia.ir

468 ad

نوشتن دیدگاه