مواد و وسایل آموزشی

اینگونه مواد و وسایل، اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود می آورند و توجه فراگیران را جلب می کنند و یادگیری را

سریع تر،  …  موثرتر  …  و پایدارتر

می نمایند.

مواد و وسایل آموزشی  تجارب واقعی، عینی و حقیقی را در اختیار فراگیران قرار می دهند.

مواد و وسایل آموزشی موقعیت هایی را در اختیار قرار می دهند که کسب آنها از راه های دیگر امکان پذیر نیست. مشاهده ی اجزای یک اتم یا تماشای خورشید گرفت در غیر از زمان خودش، مسافرت در زمان و سفرهای کیهانی، جان دادن به اشیای بی جان و تماشای شکفتن آنی گل برگ های یک گل، ثبت یک جریان تکرار نشدنی، شناخت شیوه ی پرزدن مرغ مگس خوار، … همه و همه از گزینه هایی است که دست یافتن بدان، بی استفاده از مواد و وسایل آموزشی ممکن نیست!

468 ad

نوشتن دیدگاه