منطقه ی حساس (Hot Spot)

منط قه ی حساس!

–          در یک بازی منطقه ای وجود دارد که یک میدان مین است، کاربر برنامه ی ساخته شده توسط شما، باید مین ها را کشف کند. این منطقه هیچ تفاوتی با مناطق دیگر ندارد. چگونه می توانیم چنین منطقه ای را ایجاد نماییم؟

–          دانش آموز شما قرار است  خراسان بزرگ را از نقشه ایران پیدا و با کمک موشواره بر روی آن کلیک نماید. با کلیک بر روی منطقه ی درست، باید از سیستم  صدای “آفرین، درسته!” به گوش برسد.

 

–          جایی از نقشه که لازم است با کلیک بر روی آن، اطلاعاتی به دست آید یا یک فضا که با حرکت موشواره بر روی آن، رنگ و حالت اش تغییر کند. در حال عادی اگر قرار بود این کار بر روی کلمه یا تصویر خاصی روی دهد Hyper Link بهترین  گزینه بود اما مشکل ما اینجاست که انتخاب ما این بار محدود به کلمه یا تصویر نیست.

 

چه باید کرد؟

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید و اینجاست که باید به سراغ ابزارک مرموز تولید محتوا (Hot Spot) برویم و با کشیدن آن بر روی یک منطقه، آن منطقه را به یک نقطه ی داغ و تعاملی  (Interactive)  تبدیل نماییم.

.

Hot Spot نوعی Hyper link است که بر خلاف آن مربوط به کلمه یا نمای بند انگشتی نیست، چرا که قرار است یک منطقه را پوشش دهد. جایی که ممکن است دکمه ای نباشد، نشانه ای نباشد، ممکن است یک فضا از صفحه ی چند رسانه ای شما باشد.

.

در هر حال Hot Spot از کارآیی های ویژه ای برخوردار است و به شما اجازه می دهد تا با کمک هاشورها محدوده ی یک منطقه  را مشخص می نمایید تا یک عملیات خاص اتفاق بیافتد، یک کد برنامه نویسی اجرا شود و یا شما کاربر با کلیک بر روی آن منطقه برنده شود.


**********

 

..
.

مهرداد

Edutopia.ir

“در بهره برداری از نگاره های آرمان شهر دانش و فرهنگ نام و پیوند به این پایگاه را از یاد نبرید!”

برای چاپ و نشر، اجازه ی کتبی لازم است.

دیدگاه های خود را درج نمایید!

سربلند و پیروز باشید!

468 ad

نوشتن دیدگاه