کپی رایت، کپی پِیست!

داستان دردناک بی توجهی به کپی رایت و نتایج شوم و مصیبت بار آن! چه کسی در ندیده گرفتن کپی رایت آسیب می بیند؟

ادامه مطلب

تو هیچ چی نیستی!

آموزش، آزمون، استعداد، هوش، شرارت، تله ی هوش!

ادامه مطلب