جرج لوکاس

... او شیفته ی ماشین و سرعت است، او شیفته ی افسانه های قدیمی از نوع جن و پری است، او شیفته ی تکنولوژی و فیلم است، بنابر این ... .

ادامه مطلب