رام کردن اسب سرکش!

اسب حیوان نجیبی است، زیباست، سرکش و آزاد است! اسب رهاست، رها از هر بندی و پایبند به هیچ قانونی نیست! اسب سرکش است و به هیچ دستوری گردن نمی نهد و به هیچ راهی با فرمان و امریه گام نمی نهد! از همان کودکی جوششی را در همه ی حضورم حس می کردم و کاغذ و قلم را که یافتم، تلاش می کردم تا آنچه می جوشد را به نظم درآورم. بی قید و بندی در قافیه و ردیف و...

ادامه مطلب