بیش فعالی یا هوش

به کودکان برچسب بیش فعالی نزنید، شاید دارای هوش بدنی، جنبشی باشند!

ادامه مطلب