کار با صدا، گام های آغازین

با وجود گجت ها و ابزارهای گونه گونِ پخش صدا به صورت همراه، نادیده گرفتن صدا برای آموزش خطاست. بسیاری از زمان های بی استفاده که انسان در راه یا سوار بر وسیله ی نقلیه یا در بستر آرمیده است و استراحت می کند، فرصت خوبی برای بهره گیری از صدا برای آموزش است. می توانیم مطالب و نکته های آموزشی و کمک آموزشی را به صورت صدا با کمک یک میکروفن...

ادامه مطلب